Verzuimbegeleiding

Het doel van verzuimbegeleiding is vanzelfsprekend een spoedige en structurele terugkeer naar werk. Vaak spelen hierbij meerdere factoren een rol; psychische factoren, lichamelijke klachten/beperkingen en factoren binnen zowel de werk- als prive-omgeving.

Bij start van een verzuimtraject maak ik samen met de client een analyse van de oorzaken van verzuim en geef vervolgens advies over de in te zetten interventies en voer deze uit of verwijs door.

Bij begeleiding en voorkoming van verzuim is goede samenwerking tussen alle betrokken partijen van essentieel belang. Hierbij is heldere communicatie en nauwkeurige verslaglegging doorslaggevend.
Daarom maak ik bij de start van het traject duidelijke afspraken met bedrijfsarts, leidinggevende, personeelszaken en de betreffende werknemer. Hierbij worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden afgebakend en rapportage- en overlegmomenten vastgesteld.

Mogelijke interventies (evt. ADHD- of burnout-specifiek)

  • coaching
  • training
  • counseling
  • beroepenorientatie
  • jobcoaching
  • outplacement

Ik ben beschikbaar voor de rol als coach maar ook als casemanager.
Als coach verzorg ik inhoudelijk het traject.
Indien mijn rol uitgebreid wordt met casemanagement coördineer ik ook alle activiteiten en communicatie rondom de zieke medewerker en zorg voor de opbouw van een dossier. Ook bewaak ik de procedures zoals die zijn vastgesteld in de Wet Verbetering Poortwachter en signaleer eventuele subsidiemogelijkheden.